GET MORE

ENERGY

WITH HOLY FASTING!

നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ ശരീര കോശങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നതിനും, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങള്‍, അമിതമായ ശരീര ഭാരം, തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്നുമെല്ലമുള്ള ഒരു മോചനം നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ?

എങ്കില്‍ ഇതാ ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗം നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു...

Fast to Feast to Fast

“Hunger is a biological message and is something you can control.
Craving is a psychological need and is something that tries to control you”

Beyond Fasting

It is with great pleasure that we present to you and your family our RAMADAN gift

Fasting from food is an entry point into an enormous, powerful world of honesty and control. It can help you open up the possibility of radical self-improvement.

FAST THIS WAY

The purpose of FASTING FOR ENERGY is to change your mind. In this best-selling course, we reframe fasting and intermittent fasting in the light of the latest nutritional science. Fasting is more than just cutting calories.
It can help you hack your body.

Unlike other fasting courses, this one shows you how to get started and find out how to make fasting sustainable and achievable.

Next Batch Starting on March 10th 2023 

30 ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന
Fasting Challenge

വെറും 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരഭാരത്തിലും മുന്നേറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ക്ഷേമ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശപ്പ്, ആസക്തി, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നിവ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും, നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പുനരവലോകനവും നിങ്ങൾ ഇത് വഴി നടത്തുന്നതാണ്.  

ഉപവാസത്തിനപ്പുറം ഇത് നിങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്തിന് നിങ്ങള്‍ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഭാഗമാകണം?

ഉപവാസത്തിന്‍റെ സയൻസിലെ  ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും, മനസ്സിലാക്കാനും, അതുവഴി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും.

The Potential Health Benefits of Fasting

So, what’s all the hype about intermittent fasting?
Fasting may have the power to do the following:

 • Support weight loss
 • Heal your gut
 • Reduce your risk for chronic diseases
 • Improve insulin sensitivity
 • Reduce inflammation
 • Boost metabolism
 • Increase endurance
 • Enhance cognitive function
 • Lengthen your life span 
 • Induce autophagy–the body’s ability to clean and rejuvenate cells 

Further, studies have shown that fasting can fight certain diseases. For example, diabetes, cancer, and neurodegenerative conditions like Alzheimer’s.

Mahroof CM

Biohacker and Energy Coach

What Your Coach Has to Say ?

Fasting from food is an entry point into an enormous, powerful world of honesty and control. I was dealing with unsatisfied cravings for cookies, chips, and other low-quality foods, and I would give in to those impulses at times and then quickly regret it. I was maintaining my weight, but I was not feeling in control of my body. I had worked hard on my personal development and extracted myself from being a bad, self-destructive person. The majority of people have some kind of food addiction. Maybe it's candy. Maybe it's bread and cheese; gluten and milk protein are both highly addictive. Or maybe you're addicted to potatoes. Can't imagine life without them? I've been there. Even if you've never struggled with your weight, addictions and cravings are built into us. It's easy to activate them, and there's a trillion-dollar food industry called Big Food that does just that. When you’re bored, you eat. When you’re feeling stressed, you eat. Millions of years of evolutionary selection have hardwired us with these responses. If you asked ten people what would happen to them if they didn't eat for a day or two, nine would say, "I'd starve." They actually believe it. I realized hunger and craving aren't the same thing. Hunger is a biological message, and it is something that you can control. Craving is a psychological need, and it is something that tries to control you. The truth is, you can go a long time without eating, and you won’t suffer for it. In fact, you will thrive. You've been tricked by the Big Food industry into believing that hunger and craving are the same thing. If every craving means that you’re about to starve, then you need to buy something to satisfy that craving immediately, right? And by a wonderful coincidence, Big Food is ready to take care of you with a candy bar that “really satisfies” and a thousand other processed drinks and snacks that shackle you to a relentless feeling of craving that subsides when you snack but never really leaves. The same dynamic plays out over and over every day, fooling us into thinking that we are prisoners to food. I created this program to help set you free and because no one shared it with me when I was twenty-five and wearing size-42 pants.

The key to that freedom is fasting-and learning how to do all styles of fasting without feeling pain, from meal-skipping intermittent fasting to multiday fasts. What you’ll learn here contradicts almost everything people think about what fasting is and what it does. Fasting won’t make you weak, and it won’t cause you to starve. It also doesn’t require any one particular diet or one particular schedule of fasting, although you will experience a lot fewer cravings with some diets. Fasting is a toolkit that helps you unlock biological resources hidden in your body, resources you probably never knew you had.

Fasting can make you stronger and healthier, both physically and psychologically, by breaking you out of your food prison. It will free you from the burden of other people’s opinions about how you should feel and even of how your body is telling you to feel. Ultimately, it will help you live your best life—to be your best self, putting the most out into the world.

I know these are extravagant-sounding claims, but they are supported by scientific research, ancient wisdom practiced for millennia on every continent, and many years of my own experimentation. I will share my findings with you. But the most important message that you’re going to get from this program is: You can break away from the visceral feeling that if you skip a meal, or even several meals, you will be in danger—that you will be weak and miserable, unable to go on. You can overcome the feelings of fear, discomfort, starvation, terror, and loneliness, and replace them with liberation, power, and self-control. Work with me, and together we will make a better you.

How many times a day do you catch yourself thinking about lunch instead of the meeting you’re in? Fasting can help you with that, too.  There is an ancient part of you that is always worried about what will happen if your food goes away, and, by extension, you fear all of the other things that might go missing. It is a subtle, pervasive, biological survival instinct, but you don’t have to let it control you.  You’re not ever going to choose to fast if you don’t know why it matters. And you’re definitely not going to choose to do it and stick with it if you associate fasting with suffering, misery, and deprivation.

Fasting is a fundamental part of being human. After you finish this program and try some of theses techniques until you find one that works for you, I am 100 percent convinced that you will like your life better than you did before—no matter.
 It’s not a single set of rules but an entire program for hacking your biology to make it work better. You can still eat the standard garbage diet of fast foods every day, if that’s really what you want to do. You can be vegetarian, vegan, keto, Bulletproof, or anything else under the sun. Whatever type of diet you choose, if you eat your way in combination with the fasting techniques that I will describe here, you will be better off. Here’s another big surprise: you won’t be hungry. Exactly the opposite. Intermittent fasting will set you free from hunger and all of the emotional baggage that comes with it.

Hunger heightens all your anxieties because it activates a powerful biochemical cascade in your brain. A lot of that action centers on a primitive brain structure known as the amygdala, which is about the size and shape of a small almond. That little structure is part of what Yale University neuroscientist Paul MacLean called the “reptilian brain” because of its primal nature. The amygdala handles rapid, automatic emotional decisions that help keep you alive when you’re not paying attention. It is the home of the “fight-or-flight” response that tells you to run away from a sudden lion attack or (more commonly these days) pull your hand away from a hot stove before you get burned. It can also trigger frightening spikes of hunger to make sure the body gets enough food—or more than enough, as the case was for me.

The actions of the amygdala were vital for our ancient ancestors, and they still serve a vital purpose in modern life. But as essential as the amygdala may be, it can also be a source of irrational, destructive fear. It’s a major contributor to that voice in your head that says you might just die if you do something you’re afraid of—such as going on a job interview, ending a bad relationship, speaking in public, or simply skipping a few meals.

Fasting enables you to put the amygdala and the whole reptilian part of your brain in its place, so that you can be more fully human, more fully yourself, less burned by your fears. When you start out, you might feel uncomfortable for a day or two. Then you will feel liberated. It’s not even hard. All you have to do is question a whole set of false assumptions about food and fasting.Fast For Mental & Spiritual Health

Fasting allows you to think clearly about those choices, because it heightens your awareness. It puts you in control of your biology. It lets you make your own rules.

Fasting For Weight Loss

Hunger is a biological message and is something you can control. Craving is a psychological need and is something that tries to control you.

Fasting For Fitness & Strength

The history of human evolution is also the history of food. It’s the history of fasting, too. Our bodies and brains are inherently adapted to it.

Fasting For Reducing food cravings

The more you mix things up and the more you reject consistency, the stronger and more flexible your cells will be. They will no longer be trained to crave one particular snack or comfort food.

Fasting For Enlisting Your Molecular Machines

Fasting puts us in control of a 4-billion-year-old evolutionary process.


Chance to Win Special Prizes

Purchase now! get the chances to win


Special Ramadan 2023 Course Pricing For Middle East Students

Single Pack

AED999 

AED 249/-


 • ✅Access to 30 Days Challenge
 • ✅4 Levels Challenges
 • ✅Minimum 2 live session, 30 days Q&As and learning through Audio Tracks
 • ✅ Fasting Challenge Shopping Lists 
 • ✅Fasting Road Maps
 • ✅E-book
 • ✅30 Days Recordings
 • ✅Gamification
 • ✅Install New Habits
 • ✅Special Music Track for reaching meditative state
 • ✅Single user
 • ✅Support Buddy
 • ✅Chance to win Prizes
 • ✅One Year Sleep Plan
 • ❌Bonus Points to Win Prizes

Limited Time Offer !

Couple Pack

AED1,999 

AED 299/-


 • ✅Access to 30 Days Challenge
 • ✅4 Levels Challenges
 • ✅Minimum 2 live session, 30 days Q&As and learning through Audio Tracks
 • ✅ Fasting Challenge Shopping Lists 
 •  ✅Fasting Road Maps 
 • ✅E-book
 • ✅30 Days Recordings
 • ✅Gamification
 • ✅Install New Habits
 • ✅Special Music Tracks for reaching meditative state
 • ✅Couple access
 • ✅Support Buddy
 • ✅Chance to win Prizes
 • ✅10 Bonus Points to Win Prizes

Limited Time Offer !

Family Pack
(*Upto 5 members)

AED4,999 

AED 399/-


 • ✅Access to 30 Days Challenge
 • ✅4 Levels Challenges
 • ✅Minimum 2 live session, 30 days Q&As and learning through Audio Tracks
 • ✅ Fasting Challenge Shopping Lists
 • ✅Fasting Road Maps
 • ✅E-book
 • ✅30 Days Recordings
 • ✅ Gamification
 • ✅Install New Habits
 • ✅Special Music Tracks for reaching meditative state
 • ✅Upto 5 Family members access
 • ✅Support Buddy
 • ✅Chance to win Prizes
 • ✅One Year Sleep Plan
 • ✅20 Bonus Points to Win Prizes

Limited Time Offer !

Chat with our team

|

Join in our WhatsApp group

Special Ramadan 2023 Course Pricing For Indian Students

Single Pack

Rs21,999 

Rs 5,799/-


 • ✅Access to 30 Days Challenge
 • ✅4 Levels Challenges
 • ✅Minimum 2 live session, 30 days Q&As and learning through Audio Tracks
 • ✅ Fasting Challenge Shopping Lists 
 • ✅Fasting Road Maps
 • ✅E-book
 • ✅30 Days Recordings
 • ✅Gamification
 • ✅Install New Habits
 • ✅Special Music Track for reaching meditative state
 • ✅Single user
 • ✅Support Buddy
 • ✅Chance to win Prizes
 • ✅One Year Sleep Plan
 • ❌Bonus Points to Win Prizes

Limited Time Offer !

Couple Pack

Rs43,999 

Rs 6,879/-


 • ✅Access to 30 Days Challenge
 • ✅4 Levels Challenges
 • ✅Minimum 2 live session, 30 days Q&As and learning through Audio Tracks
 • ✅ Fasting Challenge Shopping Lists 
 •  ✅Fasting Road Maps 
 • ✅E-book
 • ✅30 Days Recordings
 • ✅Gamification
 • ✅Install New Habits
 • ✅Special Music Tracks for reaching meditative state
 • ✅Couple access
 • ✅Support Buddy
 • ✅Chance to win Prizes
 • ✅10 Bonus Points to Win Prizes

Limited Time Offer !

Family Pack
(*Upto 5 members)

Rs109,999 

Rs 7,179/-


 • ✅Access to 30 Days Challenge
 • ✅4 Levels Challenges
 • ✅Minimum 2 live session, 30 days Q&As and learning through Audio Tracks
 • ✅ Fasting Challenge Shopping Lists
 • ✅Fasting Road Maps
 • ✅E-book
 • ✅30 Days Recordings
 • ✅ Gamification
 • ✅Install New Habits
 • ✅Special Music Tracks for reaching meditative state
 • ✅Upto 5 Family members access
 • ✅Support Buddy
 • ✅Chance to win Prizes
 • ✅One Year Sleep Plan
 • ✅20 Bonus Points to Win Prizes

Limited Time Offer !

Mahroof CM

Biohacker | Human Transformational Architect | Happiness Instigator